odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Historie sv?tového rychlobruslení na krátké dráze.

Rychlobruslení na krátké dráze (Short Track) má své ko?eny v Severní Americe kolem roku 1900. Byl to sport známý jako halové bruslení, a jeho konzervativn?jší prot?jšek „dlouhá dráha“ byl znám jako bruslení venku.

Short Track byl vynalezen z nedostatku 400 metrových ovál? pro dlouhou dráhu, na kterých by rychlobrusla?i mohli trénovat. Rychlobrusla?i byli ?asto nuceni trénovat na hokejových stadionech a ?ást rychlobrusla?? se za?ala zajímat o bruslení na menších oválech s ost?ejší zatá?kou, což se pozd?ji eventueln? vyvine v moderní Short Track. V pozd?jších letech, dokonce poté,co sport dosáhl poznání Mezinárodní brusla?ské unie (ISU), brusla?i na dlouhé i krátké dráze trénovali spole?né na stejném led?, brusla?i na dlouhé dráze mohli zdokonalovat své ?asy ve sprintu studiem techniky Short Tracku.

Spojené Státy a Kanada zorganizovali první závod v Short Tracku v roce 1906 a první mezinárodní mistrovství se konalo v roce 1921. Short Track se stal velmi populární v Severní Americe a Kanad? ve 20. a 30. letech. Na Olympijských hrách v roce 1932 doslala organiza?ní komise závod? dlouhé dráhy svolení od ISU dát rychlobruslení podobu rychleji se rozvíjejícímu Short Tracku. Tehdy poprvé rychlobrusla?i závodili „v balíku“ proti sob? a zárove? proti ?asu podle tehdejších severoamerických pravidel.

První sv?tové závody v Short Tracku se konaly v roce 1976 a 1977, a tento sport byl oficiáln? p?ijat Mezinárodní brusla?skou unií (ISU) v roce 1978. První oficiální mistrovství sv?ta se konalo v roce 1981 ve francouzském Meudon-la-Foret. Byl nabídnut jako exhibi?ní sport na Olympijských hrách v Calgary v roce 1988. Short Track byl oficiáln? pokládán za olympijský sport p?i OH v Albertville v roce 1992.

Historie ?eského Short tracku

?eský Short track se za?al rozvíjet v roce 1993 ve Ž?áru nad Sázavou. Na Ž?ársku v té dob? již p?sobilo n?kolik klub?, které se zabývaly klasickým rychlobruslením a bruslilo se na p?írodní dráze ve Svratce. Bohužel se na této dráze dalo bruslit pouze t?i m?síce v roce, a tak se skupina nadšenc? pod vedením Zby?ka Svítila za?ala v?novat Short tracku. K tomu pot?ebovali zimní stadion a ten ve Ž?áru nad Sázavou byl.

V roce 1996 za?al Short track provozovat také klub Slávie Praha. S d?tmi z Prahy a Benátek nad Jizerou za?al trénovat Jind?ich Pa?ík na zimním stadionu v Benátkách n/J. O dva roky pozd?ji se vytvo?il v Benátkách n/J další klub, a tak v ?eské republice p?sobí t?i kluby v?nující se Short tracku. Vytvo?ila se konkurence a za?alo se jezdit na první velké závody. Od roku 1998 se pravideln? ?eský tým zú?ast?uje Sv?tových pohár? a Mistrovství sv?ta a Evropy.