odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Czech Danubia Open 2005
09.10.2005
Mladá Boleslav

CZECH DANUBIA OPEN 2005 se blíží
Mezinárodní mistrovství ?R v rychlobruslení na krátké dráze Czech Danubia Open se blíží. Organiza?ní výbor dosud obdržel p?ihlášky s cca 180 brusla?i z N?mecka, Rakouska, Ma?arska, Slovenska, Slovinska, Lotyšska, Litvy, B?loruska, Polska, Chorvatska, Rumunska, Indie a samoz?ejm? ?eské republiky, a tak se i letos p?edpokládá velká ú?ast. Vzhledem k blížícím se kvalifika?ním závod?m pro ú?ast na ZOH 2006 v Turín? m?žeme také o?ekávat vysokou úrove? závodník?.
Také ?eská reprezentace se na závody intenzivn? p?ipravuje a to jak na ZS v Benátkách n/J, tak i v Mladé Boleslavi, kde se závody 21.-23.10. budou konat. „Je zde mnohem lepší a rychlejší led a p?íjemn?jší personál, tak se nám tady lépe trénuje. A pot?ebujeme si na led zvyknout“ ?íkají ?lenové klub? KSB Benátky a BZK Praha.
N?kte?í ?lenové reprezenta?ního družstva ?R se na závody p?ipravují v zahrani?í a „dom?“ se vrátí pár dní p?ed závody.
Sou?ástí závod? Czech Danubia Open budou také závody Olympijských nad?jí pro brusla?e všech v?kových kategorií od junior? C až k nejmladším junior?m F. N?kte?í z nich nejsou ješt? ani školou povinní, ale pohled na n? jak se prohán?jí na „dlouhých nožích“ je vskutku impozantní.
Proto Vás tímto všechny zveme na tuto ojedin?lou akci a doufáme, že p?ijdete podpo?it naše závodníky a dodáte tím závod?m ješt? p?íjemn?jší atmosféru.

Závody za?ínají v pátek 21.10 v 15:30 hodin. Finálové závody o?ekáváme kolem 20. hodiny. Další trat? se pojedou v sobotu od 9 do 19 hodin a v ned?li od 9 do 15 hodin.

T?šíme se na vás na zimním stadionu v Mladé Boleslavi!!!