odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


P?íprava na ZOH 2006
08.07.2005


ŠIRŠÍ NOMINACE
P?edsednictvo ?eského svazu rychlobruslení schválilo širší nominaci reprezentant? pro p?ípravu na Zimní olympijské hry 2006 v Turín?.
Na úseku dlouhé dráhy byly nominování : Martina Sáblíková, Andrea Jirk?, Marcela Kramárová a Miroslav Vtípil.
Na úseku krátké dráhy (short track) byli nominováni: Kate?ina Novotná, Zuzana Jurišová, Marcela Hr?zová, Lucie Svítilová, Jarmil Hr?za, Petr Hargaš

LIMITY PRO DLOUHOU DRÁHU
K 1.?ervenci oznámila ISU limity pro ú?ast na jednotlivých závodech ZOH 2006. Ve srovnání s p?edchozí olympiádou v Salt Lake City došlo k výraznému posunu t?chto ?asových limit?. ?eský svaz rychlobruslení p?edpokládá spln?ní olympijských limit? u Martiny Sáblíkové na tratích 3000 a 5000 metr?, p?ípadn? i na dalších tratích. U Andrey Jirk? a Miroslava Vtípila by dosažení olympijských limit? znamenalo p?ekonání jejich osobních rekord?.
Kvalifika?ní limity pro tyto trat? jsou v kategorii žen na 3000m 4:24,00 a na 5000m 7:15,00. V kategorii muž? na 5000m 6:44,00 a na 10 000m 13:35,00.

REPREZENTA?NÍ P?ÍPRAVA ZAHÁJENA
První soust?ed?ní reprezenta?ního družstva pro krátkou dráhu se uskute?nilo koncem ?ervna v Ma?arsku. Bohužel, krátce po zahájení musela pro onemocn?ní odcestovat nejlepší ?eská závodnice, Kate?ina Novotná. V záv?ru soust?ed?ní se pak zranila p?i pádu na led i Zuzana Jurišová. Ob? reprezentantky tak budou muset jejich olympijskou p?ípravu na n?kolik týdn? p?erušit.