odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Sv?tový pohár
10.02.2005
Budapeš? (Ma?arsko)

Ve dnech 4.-6.2.2005 se konal Sv?tový pohár v ma?arské Budapešti a ?eská reprezentace byla p?itom. Z benáteckého klubu Jarmil Hr?za a Katka Novotná a ze Ž?áru Zuzana Jurišová.
Naše nejlepší brusla?ka Katka Novotná zajela nejlépe 1500 metr?, kdy postoupila do semifinále a celkov? skon?ila 16. Dob?e zajela i 500 metr?, kde ji chyb?lo málo a mohla postoupit mezi osm nejlepších. Ve ?tvrtfinále dojela t?etí, t?sn? za postupovým místem a na této disciplín? se umístila na 11 míst?. Na 1000 metr? m?la Katka hned v rozjíž?ce t?žkou jízdu, p?i které nedovolen? p?edjíž?ela a byla diskvalifikována. V celkovém po?adí všech disciplín se umístila na 18. míst?. Druhé ?eské zástupkyn? Zuzan? Jurišové se na 1500 metr? do semifinále postoupit nepoda?ilo celkov? byla 22. Na 500 metr? m?la t?žkou jízdu. Dojela až ?tvrtá, ale m?la lepší ?asy než ty co postoupili z jiných jízd. Celkov? skon?ila 37. Na 1000 metr? už se jí poda?ilo postoupit z prvního kola. Do ?tvrtfinále se už neprobojovala a umístila se na 22. míst?. Ve víceboji se umístila na 22. míst?. Celkov? startovalo 48 žen. Jediný zástupce v mužské kategorii Jarmil Hr?za neza?al první den dob?e. Ve své rozjíž?ce na 1500 metr? dojel poslední. Umístil se na 49 míst?. Na 500 metr? postoupil do druhého kola, které pro n?j bylo kone?né. Celkov? byl 24. T?etí den Na 1000 metr? se také poda?ilo postoupit do druhého kola, aLe stejn? jako p?edešlý den se mu nepoda?ilo postoupit dále a celkov? byl 29. Ve víceboji se umístil na 23. míst?.

Výsledky:
Katka Novotná
1500m 16.místo
500m 11.místo
1000m DQ
Celkov? 18.místo

Zuzana Jurišová
1500m 22.místo
500m 37.místo
1000m 22.místo
Celkov? 22.místo

Jarmil Hr?za
1500m 49.místo
500m 24.místo
1000m 29.místo
Celkov? 23.místo

Startovalo 65 muž? a 48 žen.