odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Sv?tový pohár
20.09.2009
Peking (?ína)

Poprvé v historii SP se závody rozd?lily do ?ty? dn?. První dva dny jsou pro mnoho závodník? kone?nou stanicí v postupových bojích, protože v t?chto dnech se jezdí p?edrozjíž?ky a rozjíždky na všech t?ech tratích 500, 1000 a 1500m. Ve zbývajících dvou dnech jezdí jen ty nejlepší od ?tvtfinálových jízd až do samotného finále.
První den se závodilo na tratích 1500 a 500m v obou kategoriích. Jako první z ?eského týmu se na start postavila Katka Novotná, která s p?ehledem postoupila z druhého místa do ?tvrtfinále na 1500m. Na trati 500m vždy zp?sobem start cíl vyhrála svou p?edrozjíž?ku a také rozjíž?ku, když na druhém míst? s Katkou pokaždé postoupila Erika Huszar z Ma?arska. Vojta Loudín ve své rozjíždce na 1500m dojel na 4.míst?, ale do ?tvrtfinále postupovali pouze první t?i. V p?edrozjí?ce na 500m dojel na t?etím nepostupovém míst?. Ond?ej Suchý v rozjíždce na trati 1500 metr? dojel na t?etím postupovém míst?. V soubojovi s Peterem Daraszem z Ma?arska si však po?ínal proti pravidl?m a byl diskvalifikován. Na 500 m v p?edrozjíž?ce byl t?etí a do dalších boj? se tedy nepodíval.
Druhý den se Katce Novotné na 1000m da?ilo stejn? dob?e jako den první. V rozjíž?ce to nem?la jednoduché. Dojela až t?etí a postoupila do ?tvrfinále s druhým nejlepším ?asem z t?etího místa. Katka pravd?podobn? o?ekávala, že postup bude t?žký, a tak se od startu v?novala tempu závodu a to se ji nakonec vyplatilo. Vojta Loudín p?edvedl na 1000m sv?j nejlepší závod, ale to bohužel ješt? nesta?ilo k postupu. V dobrém ?ase jedné vte?iny za svým ?eským rekordem dojel svou p?edrozjíž?ku na 3. míst?. Ond?ej Suchý v pr?b?hu své p?edrozjíž?ky bojoval na p?edních pozicích, ale v záv?ru mu došli síly a dojel s mírnou ztrátou na 4. míst?.
V dalších dnech už pokra?ovala pouze Katka Novotná a vedla si velmi dob?e. Na 1500 metr? ve ?tvtfinále postoupila z 3. místa. V semifinále byla Katka velmi aktivní a v pr?b?hu závodu se pohybovala na postupových pozicích. Do cíle dojela na 3. míst? a ?ekalo ji finále B. Aktivn? se chovala i ve finálové jízd?, ale znovu to sta?ilo na 3.místo. V celkovém sou?tu to znamená 9. místo. Na 500m Katka ve ?tvrtfinále startovala z nevýhodné ?tvrté pozice a to se ukázalo jako rozhodující. Dojela na 3. míst? a v celkovém sou?tu to znamenalo op?t velmi p?kné 9. místo. Na 1000m vypadla ve ?tvtfinále. V silné konkurenci dojela na 4. míst?, když nepostoupila p?es pozd?jší finalistky Lee z Koreje a Smith z USA.
Další závod SP ?eká naší reprezentaci od ?tvrtka v Koreji.

Výsledky:

Kate?ian Novotná
1500m – 9. místo
500m – 9. místo
1000m - 15. místo

Vojt?ch Loudín
1500m – 42. místo
500m - 44. místo
1000m – 35.místo

Ond?ej Suchý
1500m - diskvalifikace
500m - 46. místo
1000m – 57. místo

Startovalo 53 žen a 68 muž?.

JHjr.