odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Mistrovství sv?ta 2009
10.03.2009
Víde?

Závody se uskute?nily ve Ferry Dusika Hallenstadion, kde byla vytvo?ena uprost?ed cyklistické dráhy a atletického oválu (!) ledová plocha z p?enosných trubek a chladicích agregát?. P?esto se organizátor?m v tomto zvláštním prost?edí poda?ilo vytvo?it velmi dobré podmínky pro závod?ní a zázemí brusla??. Diváci byli p?edevším Korejci a ?í?ané, kte?í tvo?ili více jak polovinu návšt?vník? a pak „zbytek sv?ta“, jak vtipn? poznamenal v jednom ze svých vstup? komentátor závod?. O bruslení ve Vídni byl o víkendu zájem nejen kv?li mistrovství.Víde?áci aktivn? bruslili také p?ed „radhausem“. V parku p?e radnicí byla ledová plocha a ledové cesty na kterých se prohán?ly stovky dosp?lých dlouho do noci p?i um?lém osv?tlení a hudebním doprovodu.
J.Pa?ík