odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Mistrovství sv?ta 2008
11.03.2008
Korea

Katka Novotná obsadila v celkovém po?adí 14.místo. 1500 m jela 2x, postoupila z druhého místa v rozjíž?ce do semifinále, tam skon?ila páta a na této trati na 15.míst?. V závod? na 500 m startovala 3x, vyhrála p?edrozjíž?ku, v rozjíž?ce byla druhá s ve ?tvrtfinále skon?ila na 4.míst?, což znamenalo 14.místo. Na 1000m se v rozjíž?ce dojela na 2.míst? a ?tvrtfinále byla diskvalifikována ze t?etího místa za kicking out po kolizi s Baver (USA) na cílové ?á?e a skon?ila na 20.míst?. Tato diskvalifikace ji p?ipravila o dv? místa v celkovém po?adí.
Po t?i dny závod? byl zimní stadion vyprodán. V pátek bylo ješt? místo pro malou dechovku, která na stadionu hrála, ale po další dny už nebylo místo nikde a v ned?li ani pro závodníky a doprovod. A po?adatelé si ned?lali starosti, jestli všichni sedí, takže v prostorech za sedadly stály další stovky divák?. Více jak 7000 divák? vytvá?elo fantastickou atmosféru, hlasité fand?ní p?i každém p?edjetí soupe?? domácími brusla?i, skandování jmen domácích závodník?, uznalý potlesk soupe??m, „mexické vlny“ v obecenstvu, ale i bu?ení jako projev nespokojenosti... zkrátka atmosféra jako na hokeji. Pro ty, kte?í se nevešli do haly byla venku velkoplošná obrazovka, kterou sledovali také ku?áci, kterých je mezi místními opravdu hodn?. Samoz?ejmostí byl p?ímý p?enos a záznam v televizi, plakáty a vlajky na ulicích a n?kolik velkoplošných pouta??.

J.Pa?ík