odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Alta Valtelina Trophy 2007
13.11.2007
Bormio

Vždy t?sn? p?ede svou nejv?tší soupe?kou, n?kolika násobnou mistryní Evropy a držitelkou sv?tového rekordu E.Radanovou(BUL). Ve finále na 500m dosud nejt?sn?jším rozdílem 0,007 vt.! V závod? na 1000m skon?ila na 4.míst? a m?la tak s Radanovou shodný po?et finálových bod?. V superfinále na 3000m se pokusila své soupe?ce ujet, ale pozorná Radanová nedala Katce šanci a ob? dojely ostatní superfinalistky o jedno kolo, v záv?ru pak m?la Radanová více sil, vyhrála a tím získala i celkov? 1.místo.

Dobrou formu m?l Mat?j Krupka,(celkov? 3.místo v juniorech B), který opravdu závodil a ukázal pro? je short track zajímavý a zábavný. Své soupe?e n?kolikrát p?ekvapil výborným p?edjetím v posledním kole nebo je dokázal „vozit na zádech“ až do cíle. Velmi dob?e se v závodech orientoval a o svých soupe?ích v?d?l vše pot?ebné.

Umíst?ní Ondry Suchého(13.místo v juniorech A a 2 x diskvalifikován) nic ne?íká o jeho schopnostech a výkonnosti. Tu je možné vid?t jedin? v ?asech, kterých dosáhl v závodech. Na 500m – 43,889( t?etí nejlepší ?eský ?as jetý s rezervou) a na 1000m – 1:29,904, kterým p?ekonal ?eský rekord v kategorii JA. Chce to pevn?jší nervy, více sebed?v?ry a dobré výsledky na sebe nenechají dlouho ?ekat.

Ostatní ú?astníci závod? T.Beran, N.Kubelková, L.Záhumenská a P.Sýkorová vesm?s využili velmi dobrých závodních podmínek, které na Alta Valtelin? zpravidla jsou a zlepšili své osobní ?asy.

J.Pa?ík