odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Rychlá berlínská p?lka
02.04.2007


Berlínský závod bývá tradi?n? siln? obsazen. Na za?átek sezóny si totiž závodníci cht?jí ov??it svou zimní p?ípravu a také se ukázat p?ed nomina?ními závody. Vždy se tu jezdí velmi rychle. Tento p?edpoklad se splnil i letos a op?t po roce byl v mužské kategorii p?ekonán tra?ový rekord. To se poda?ilo n?meckému juniorskému reprezentantovi Niclasi Kleylingovi (SSC Orthomol-Sport Team), který v kategorii Elite/Team, kde startovalo 173 závodník?, dojel pro vít?zství ve výborném ?ase 32:08 min (jel pr?m?rnou rychlostí p?es 39 km/h). Mezi ženami kralovala sou?asná n?mecká jedni?ka Jana Gegner (Zepto Skate Team), která zvít?zila mezi 40 závodnicemi této skupiny v ?ase 40:02 min. Zajímavostí letošního roku bylo, že nejrychlejší závodnicí se stala Dánka Camilla Roen, která jela v kategorii Speed/Fitness. Cílovou pásku protla v ?ase 38:37 min.

Závodu se ú?astnila zhruba dvacítka ?eských brusla??. Z nich nejrychlejším byl šestnáctiletý juniorský závodník pražského brusla?ského klubu BZK Praha Mat?j Krupka. ?asem 34:07 si o minutu zlepšil sv?j dosavadní osobní rekord a byl celkov? druhým nejrychlejším juniorem celého závodu. Výhodou bylo, že na základ? lo?ských výsledk? (10. junior n?meckého žeb?í?ku za rok 2006) byl za?azen již do kategorie Elite a mohl tak jet se sou?asnou n?meckou závodní špi?kou.

Druhým nejúsp?šn?jším ?echem se stal Jan Pecka (Inlajn.Cz), který ?asem 36:48 min obsadil v kategorii Speed/Fitness výborné 8. místo, t?etí na pomyslném národním stupni vít?z? skon?il Bohuslav N?me?ek (Inlajn.Cz) - 38:40.