odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index


Výsledky ?eských brusla?? na Czech Open 2006
16.10.2006
Mladá Boleslav

Závod? se celkem ú?astnilo 150 závodník? z 11 evropských zemí mezi nimiž bylo i n?kolik ú?astník? OH 2006 v Turín? v?etn? naší Kate?iny Novotné , která s p?ehledem vyhrála všechny 3 disciplíny a stala se tak celkovou vít?zkou ve své seniorské kategorii. Lenka Šnýdrová ve stejné kategorii skon?ila na celkovém 8. míst? a Lucie Teplá za ní na 9. míst? (všechny KSB Benátky n/J).

V mužské seniorské kategorii byl naším nejv?tším želízkem v ohni benátecký Petr Hargaš, který byl po první trati na 1500 m na druhém míst? a ukázalo se, že mezi 36 startujícími ve své kategorii bude jedním z favorit? celého závodu. Ovšem po diskvalifikaci ve ?tvrtfinále na 500 m a taktické chyb? ve ?tvrtfinále na 1000 m se zdálo, ze jeho sen o stupních vít?z? se rozplyne. V?d?l, že se musí umístit nejh??e 3. v superfinále na 3000m. To se mu poda?ilo a v celkovém po?adí pak skon?il na 3. míst?.

Postrachem závodník? kategorie junior? B byl benátecký Vojta Loudín. Na tratích 1500, 1000 a v superfinále na 1500 metr? ukázal svým soupe??m na cílové ?á?e záda a stal se tak celkovým vít?zem ve své kategorii. Za ním a dv?ma polskými závodníky se na bramborové pozici umístil Mat?j Krupka z BZK Praha. Osmé místo si odvezl Lubor ?ížek z STC Ž?ár nad Sázavou.

V kategorii juniorek C se nejlépe z ?eských závodnic umístila na 7. míst?Nikola Kubelková z BZK Praha. ?trnácté místo vybojovala Markéta Ž?árková z Náchoda a na 16. míst? skon?ila její týmová kolegyn? Aneta Kolesáriková. Všechny t?i závodnice jsou ?erstvými nová?ky v tomto sportu a Czech Open byl pro n? premiérovým závodem a proto jim pat?í velký obdiv.

Benátecký a již „zkušený“ Tomáš Beran mezi juniory C výrazn? nezabodoval. P?estože se 2x umístil na šestém míst?, v celkovém po?adí mu pat?í až 10. místo. Oproti minulé sezón? se ovšem Tomáš Beran výrazn? zlepšil, ale jeho výsledky se budou jist? stále zlepšovat. Na 13. míst? se ve stejné kategorii umístil Filip Svoboda z STV Ž?ár n/S a t?sn? za ním na 14. míst? pražský nová?ek Aleš Gorecki.

Drobounký Petr Pazour se mezi juniory D ztratí pouze vzhledov?. Na bruslích svých soupe??m p?ikládal pod kotel. P?es všechno své snažení ale na stupn? vít?z? nedosáhl a skon?il ?tvrtý.

Mezi dívkami juniorkami D se na pátém míst? umístila Petra Sýkorová t?sn? p?ed Leknou Záhumenkou (ob? BZK Praha). Deváté místa obsadila závodnice ze Ž?áru n/S Simona Špa?ková.

Ze stejného klubu pochází také Veronika Šaclová, která v kategorii juniorech E vybojovala bronzovou medaili. Bramborová medaile pat?í v této kategorii Tereze Kolesárikové z Náchoda.
?tvrté bramborové umíst?ní se také poda?ilo vybojoval Jaroslavu Klíchovi z BZK Praha v juniorech E. Náchodský Jan Ž?árek skon?il ve stejné kategorii sedmý.

Bezkonkuren?n? si vedl nejmladší ú?astník závod? p?tiletý Zden?k Sejpal z KSB Benátky, který porazil svého „stájového“ kolegu Zde?ka Sazamu v nejmladší kategorii junior? F.

Mezi nejmladšími dívkami nenašla p?emožitelku Michaela Sejpalová. Porazila ve všech t?ech disciplínách své klubové soupe?ky Kristýnu Šulcovou na druhém míst?, Miladu Došlou na t?etím míst? a Janu Lavasovou na ?tvrtém míst?.