odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index
Historie rychlobruslení na dlouhé dráze

Nepochybnou raritou se pro Svratku stalo rychlobruslení. Oddíl TJ Mars Svratka byl založen v roce 1954. Stalo se tak na základ? výb?ru nejvhodn?jšího místa pro provozování tohoto sportu v republice. Díky onomu losu a díky pochopení místních funkcioná??, kte?í umožnili z?ídit p?írodní st?íkanou rychlobrusla?skou dráhu, mohlo být s podílem tisíc? brigádnických hodin svrateckých ob?an? rychlobruslení odstartováno.

V tomtéž roce /1954/ byl provoz zahájen, a to mezinárodním mistrovstvím ?SR. Naši reprezentanti suverénn? zvít?zili za ohromného zájmu divák? širokého okolí. Zdejší ledová plocha se záhy stala pro svoji kvalitu velmi známou v celém rychlobrusla?ském sv?t?. "Vyzkoušeli" ji sv?toví rekordmani. Brzy se p?ipojili i domácí sportovci z ?ad mládeže. Vzory jim byli p?edevším n?kolikanásobný mistr ?eskoslovenska Ji?í Schöppe a mnohonásobná mistryn? /m.j. 4. místo na mistrovství sv?ta ve Švédsku/ Jarmila Königová-Št'astná, manželka hv?zdy motocyklových závod? Františka Š?astného, rovn?ž rychlobrusla?e se znamenitou výkonností. V exhibi?ním vystoupení na kvalitním ledu rychlobrusla?ské dráhy p?ijeli p?edvést své um?ní sourozenci Eva a Pavel Romanovi, n?kolikanásobní mist?i sv?ta šedesátých let v tancích na led?.

Dá se ?íci, že ?inností rychlobrusla?ského sportu se stala Svratka velmi populární. Až do dnešní doby je p?írodní rychlobrusla?ská dráha jediným sportovišt?m tohoto druhu v republice. Pot?ebné klimatické podmínky se však stále zhoršují. Mnohé státy, které tento sport provozují, již vybudovaly dráhy chlazené. P?es zmín?né špatné vyhlídky se poda?ilo funkcioná??m klubu vychovat vlastní vynikající závodníky. P?edevším je to Ji?í Kyncl, ú?astník n?kolika mistrovství Evropy i sv?ta, který startoval také na ZOH v Calgary a Albertville.

V roce 1990 museli rychlobrusla?i svoji ?innost na p?vodním míst? ukon?it z d?vod? zatravn?ní škvárového fotbalového h?išt?, které bylo do té doby ob?ma sporty užíváno spole?n?. Areál byl p?est?hován do náhradního prostoru v blízkosti p?vodního. Je sice svými rozm?ry na hranici regulérnosti, ale dává alespo? možnost tento p?kný a zajímavý sport rozvíjet a pokra?ovat ve všem dobrém, ?eho bylo dosaženo.