odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index
ME 2011, pár slov navíc
15.01.2011
Collalbo

Pro pot?eby Mistrovství Evropy postavili po?adatelé za plotem dráhy konstrukce tribun na kterých m?li p?evahu fanoušci z Holandska. Nad tribunami vlálo také 7 ?eských vlajek a naši se sice ne po?tem, ale hlasov? Holan?an?m zcela jist? vyrovnali. Studnice a RK Chrudim „bodovali“. Domácích fand? moc nebylo. Vedle dráhy v obrovském stanu byla každý ve?er „zeltpárty“ a její hluk doléhal až do hotel? v kopci nad dráhou, takže n?kte?í naši sportovci mající okna tím sm?rem museli spát se špunty v uších.
Novinkou bylo taképo?etní zastoupení ?eských medií, noviny, rádio i televize m?ly zde své zpravodaje, z nich n?kte?í m?li možnost sledovat rychlobrusla?ský závod této úrovn? poprvé. A všichni se shodli. Rychlobruslení je sport o kterém by m?l ?eský divák v?d?t vic a m?l by možnost jej ?ast?ji vídávat i na obrazovce televize. Úsp?chy, kterých dosahují naši reprezentanti nejsou rozhodn? zadarmo. Na Evrop?, stejn? jako na všech ostatních závodech ISU startují jen ti brusla?i, kte?í splní náro?né ?asové limity mezinárodní brusla?ské unie ISU, pro tuto sezónu znovu zpevn?né .
J.Pa?ík