odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index
Prohlášení ?eského svazu rychlobruslení
30.01.2007
Praha

Skute?ností je, že pan Novák, trenér Martiny Sáblíkové a n?kolika dalších závodník? dlouhé dráhy, m?l nebo má v n?kterých p?ípadech jiný názor na ?ešení n?kterých otázek, než ostatní ?lenové p?edsednictva svazu. Ozna?ovat však právo trenéra na jiný názor hned jako „osobní spor“ ?i „nevraživost“ je dle našeho názoru zna?n? p?ehnané. Komunikace mezi trenérem P.Novákem a vedením svazu – tj. v daném p?ípad? p?edsedou L.Peškou a generálním sekretá?em J.Pa?íkem je zcela standardní.

Rozhodnutí o zásadách nominací na kemp ISU, které je v uvedeném ?lánku zmi?ováno, bylo p?ijato již na ?ervencovém jednání p?edsednictva ?SR, které prob?hlo i za p?ítomnosti pana Nováka. P?ihlíželo se p?i n?m p?edevším k tomu faktu, že v uplynulé sezón? tyto kempy (celkem 5 akcí) obsazovala výhradn? skupina P. Nováka, a dále k tomu, že v p?íprav? na letošní juniorské mistrovství sv?ta je celkem 5 závodník? juniorské kategorie z obou tréninkových skupin. Na tomto zasedáním bylo ur?eno, že první kemp, který se uskute?nil v ?ervenci t.r. obsadí tréninková skupina P.Nováka a druhý kemp, v ?íjnu t.r., pak tréninková skupina P.N?mce.
Následn?, nad rámec p?id?lené kvóty 3 závodník? na každý kemp, byla ješt? dojednána možnost hrazené ú?asti dalších 2 závodník? na ?íjnovém kempu pro skupinu P.Nováka. Trenér Novák však této možnosti nevyužil.

Vedení ?eského svazu rychlobruslení podporuje a bude i nadále podporovat tréninkovou p?ípravu i závodní aktivity Martiny Sáblíkové. Do tohoto rámce spadá i jednání o reprezenta?ní smlouv? mezi Martinou Sáblíkovou a ?SR, kde byly Martin? Sáblíkové nabídnuty zna?n? nadstandardní, a na ?eské sportovní pom?ry zcela ojedin?lé možnosti prezentace jejich osobních sponzor?.
Bohužel, zárove? musíme konstatovat, že finan?ní prost?edky, které má ?eský svaz rychlobruslení k dispozici, jsou zna?n? limitovány. Nerealizován z?stal „poolympijský“ p?íslib MŠMT na z?ízení sportovního centra mládeže pro dlouhou dráhu, a zna?ným zásahem je i nedávné rozhodnutí ?STV o cca 25% krácení p?vodn? p?id?lených dotací na ?innost sportovních svaz? z prost?edk? Sazka a.s. v tomto kalendá?ním roce. Za t?chto okolností je možné ze strany ?SR zabezpe?it ú?ast nejlepších závodník? pouze na vrcholných sportovních akcí, typu mistrovství sv?ta, Evropy, ?i sv?tových pohárech. A dále pak na skrovný p?ísp?vek na p?ípravu závodník? formou dotace jednotlivým oddíl?m.

A snad jen záv?rem považujeme za zcela necitlivé, a s ohledem na ostatní závodníky až urážlivé, tvrzení pana redaktora Macka že „Bez Sáblíkové by z?stalo ?eské rychlobruslení tak?ka mrtvé, ztracené v propadlišti zájmu…“ Je opravdu škoda, že panu Mackovi unikají výsledky další ?eské závodnice sv?tové úrovn?, Kate?iny Novotné, na krátké dráze (mj. 2.místo na MSJ 2004 v ?ín?, 3.místo na ME 2004 v Holandsku, 6.místo na ZOH 2006 v Turín? ?i 3. místo na SP2006 v ?ín?) i velmi dobré výkony nad?jných juniorských závodník?, nap?. A. Jirk? na dlouhé dráze, ?i P.Hargaše na dráze krátké.

?eský svaz rychlobruslení