odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index
In-line.

In-line bruslení je dnes známé hlavn? jako atraktivní fitness aktivita. Po?et jejích vyznava?? se v ?eské republice pohybuje okolo 500 000. N?kte?í z t?chto brusla?? se více ?i mén? pravideln? ú?astní n?kterého z mnoha open brusla?ských p?lmaraton? p?ípadn? maraton?. Špi?ku tvo?í nejrychlejší brusla?i, kte?í pravideln? reprezentují ?eskou republiku na vrcholových mezinárodních akcích (MS, ME, MSJ, MEJ).


Sv?tová federace kole?kového FIRS (Federation Internationale de Roller Skating) pat?í mezi t?i nejv?tší neolympijské federace. Dále pak na evropské úrovni p?sobí CERS (Confédération Européenne de Rollerskating). Národním svazem V ?R je ?eský svaz kole?kového bruslení (?SKB), který je spole?n? s inline hokejisty a roll hokejisty za?len?n do struktury ?eské unie kole?kových bruslí (?UKB).


Po?adatelem oficiálního sv?tového poháru FIRS je Iguana Marketing AG (CH). Oficiální ?eský pohár je již tradi?n? po?ádán pod hlavi?kou seriálu LifeInLine Tour.


Rychlobrusla?ské závody se po?ádají na speciálních oválných drahách o délce 166 až 250m, které mají mírn? klopené zatá?ky, nebo na silni?ních okruzích. Závodí se obvykle na tratích od sprintu na 200m až po maraton pro jednotlivce a závod štafet. Specialitou jsou závody bodovací a vy?azovací. Velmi populární jsou m?stské p?lmaratony nebo maratony, které se po?ádají na všech výkonnostních úrovních od p?íchozích hobby jezdc? až po zmín?ný seriál sv?tového poháru.


Brusle mají nej?ast?ji 4 kole?ka o pr?m?ru 100 mm (resp 80, 90, 110 nebo dokonce 125 mm). P?i závodech je nutné mít p?ilbu, velmi ?asto se používají i rukavice a za?áte?ník?m se doporu?ují chráni?e kolen a lokt?.