odkazy   |   žebříčky   |   historie   |   o sportu   |   kontakt index
Historie klubu
Historie benáteckého klubu sahá do ?ervna roku 1998. D?vodem, pro? tento klub vznikl, byla skupina chlapc? a d?v?at z benáteckých škol, která se sportu rychlobruslení v?novala již od roku 1995 pod hlavi?kou Slávie Praha s vedením Jind?icha Pa?íka. Po t?chto za?átcích, kdy bruslení benáteckých d?tí sm??ovalo ješt? ke klasickému rychlobruslení na dlouhé dráze a jezdilo se v zimních m?sících trénovat na p?írodní dráhu do Svratky, za?ala se postupn? napl?ovat myšlenka Jind?icha Pa?íka a Václava Musila, sm?rovat d?ti na nový rychlobrusla?ský sport Short track, který v té dob? byl již sportem olympijským. V sezón? 95/96 za podpory obou základních škol a M?stského ú?adu v Benátkách n/J za?al Short track zakládat první ko?eny na benáteckém zimním stadionu.Tato velká podpora, p?edevším M?Ú Benátky n/J zaru?ila pro brusla?e dostate?né tréninkové hodiny na zdejším zimním stadionu natolik, že postupn? zvyšující se zájem d?tí nutil k tomu, aby vznikl v Benátkách právní subjekt, který tento sport bude organizovat a podporovat. Trenér oddílu J. Pa?ík brzy zjistil, že d?ti provozující Short track mohou svoji kondici bruslení rozvíjet i v letních m?sících a to na kole?kových bruslích. Dnes tém?? všichni benáte?tí brusla?i provozují oba sporty a mají k tomu ty nejlepší podmínky. Na podzim roku 2000 se poda?ilo v Benátkách, za velké podpory M?stského ú?adu vybudovat pod vedením p?edsedy Klubu sportovního bruslení Jarmilem Hr?zou asfaltovou oválnou dráhu kole?kového bruslení, která je zatím jediná tohoto druhu pro tento sport v ?eské republice.
Provozem dráhy kole?kového bruslení se rázem zvedla ?lenská základna KSB a úrove? brusla?? vzrostla. V roce 2001 KSB po?ádal na své nové kole?kové dráze 1. ro?ník mezinárodních kole?kových závod? všech kategorií, Czech open In-line. S velkou pomocí družebního klubu z n?meckého Darmstatu se poda?ilo odstartovat tradice kvalitního mezinárodního závodu, který má dnes pevné místo v mezinárodním kalendá?i závod?.
Brusla?i KSB Benátky n/J pat?í dnes jak v Short tracku, tak v kole?kovém bruslení k nejlepším v ?R a na mezinárodní scén? za?ínají dobývat postupn? vyšší a vyšší cíle.